Algemene voorwaarden

FemShop ~ voorwaarden

Welkom bij de FemShop, de online winkel van Surfing Girls, gelieerd aan lesbisch platform FemFusion.
FemShop levert binnen de EU. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Definities
FemShop: FemShop is een handelsnaam van Surfing Girls, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 560.31.688, BTW-nummer NL173105488B01.
website: de FemShop website waarop het gehele assortiment van de FemShop wordt getoond en waar bestellingen door consumenten kunnen worden geplaatst.
De domeinnaam behorende bij deze website is: www.femshop.nl of www.femshop.be
product: het product dat door Surfing Girls binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient te worden, waarvoor de klant een bepaalde prijs dient te betalen.
klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Surfing Girls en klant.
2. Door het plaatsen van een bestelling via de FemShop website, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Surfing Girls, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Surfing Girls, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Surfing Girls heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
5. Aan fouten op de FemShop website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Verkoopvoorwaarden

Bestelling plaatsen 
Je kunt vrijblijvend winkelen en producten in je winkelwagen plaatsen. Deze kun je later weer verwijderen (door het aantal naar 0 te brengen). Pas wanneer je ‘akkoord’ geeft voor de bestelling, is er sprake van een ‘bestelling’. Per email krijg je een bevestiging van je bestelling toegestuurd.
Alle aanbiedingen op de FemShop website zijn vrijblijvend, totdat Surfing Girls de bestelling heeft geaccepteerd. Surfing Girls heeft het recht een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Weigert Surfing Girls een bestelling, dan word je als klant hiervan binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling per email, fax of telefoon op de hoogte gesteld.

Annuleren 
Zolang een bestelling niet verstuurd is kan deze geannuleerd worden. Blijft de betaling voor een geplaatste bestelling uit, dan wordt deze 30 dagen na datum van bestelling door Surfing Girls geannuleerd. Goederen die speciaal voor een klant zijn besteld, kunnen ook worden geannuleerd. In dit geval echter, zal Surfing Girls de door haar gemaakte kosten aan de klant doorberekenen. De klant zal hier binnen drie werkdagen na annulering van op de hoogte worden gesteld en gefactureerd worden.

Bedenktijd 
1. Nadat de klant de bestelde product(en) heeft ontvangen, heeft deze de bevoegdheid om binnen 7 dagen na ontvangst de onderliggende overeenkomst te ontbinden. Hiervoor hoeft geen reden op te worden geven.
2. Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Surfing Girls te worden gemeld. De ontvangen producten dienen vervolgens onmiddellijk terug te worden gestuurd naar Surfing Girls in originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt. De klant draagt zelf zorg voor de kosten en het risico van het retourneren.
3. Nadat Surfing Girls de geretourneerde producten heeft ontvangen, zal zij binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan de klant terugbetalen (de verzendkosten worden niet vergoed).
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Surfing Girls schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor het risico van de klant komt, zal Surfing Girls de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Surfing Girls heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Garantie 
Surfing Girls geeft 100% garantie op fabricagefouten, mits het defect binnen 8 dagen na ontvangst van het artikel door de klant is gemeld. Alleen ongebruikte artikelen in hun originele verpakking worden teruggenomen. De verzendkosten voor retournering aan Surfing Girls komen voor rekening van de klant; de verzending van het vervangende exemplaar aan de klant neemt Surfing Girls voor haar rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden pertinent geweigerd.
Surfing Girls kan ook besluiten het defecte artikel niet te vervangen, maar het aankoopbedrag, vermeerderd met de verzendkosten voor het retour zenden door de klant, aan de klant te restitueren.

Privacy 
Jouw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en discreet behandeld! Je naam en adresgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Surfing Girls en worden NOOIT aan anderen verstrekt. Slechts indien jouw betaling voor een ontvangen bestelling achterwege blijft, of je valsheid in geschrifte hebt gepleegd, zal Surfing Girls genoodzaakt zijn je gegevens aan de bevoegde instanties door te geven.

Leveringsvoorwaarden

Levertijd 
Een indicatie van de levertijd is reeds bij jouw bestelling gegeven. Mocht de daadwerkelijke levertijd hier door omstandigheden veel van afwijken, dan zal Surfing Girls je daar tijdig van op de hoogte brengen. Indien het door jou bestelde artikel niet binnen 30 dagen na je betaling leverbaar blijkt, wordt contact met je opgenomen om te overleggen.
Je hebt in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien een product niet voorradig is, niet meer leverbaar is of overmacht in het spel is, is Surfing Girls gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wordt het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan de klant terugbetaald.

Levering 
1. Levering van de producten vindt plaats op het door de klant via haar/zijn account ingevulde bezorgadres. De bezorging van de producten wordt door PostNL of een andere bezorgdienst uitgevoerd. Het risico tijdens transport is voor Surfing Girls, doch deze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de eerste aanbieding op het door de klant aangegeven adres. De klant zal alle maatregelen nemen die het tijdig en in goede orde ontvangen van de bestelde producten mogelijk maakt:
– Indien er niemand op het aangegeven adres is om het pakket aan te nemen ontstaan er onnodige risico’s, Hiervoor draagt Surfing Girls geen verantwoordelijkheid.
– Indien het pakket retour wordt gezonden, omdat het niet tijdig is afgehaald van de door PostNL, of andere partij vastgestelde afhaallocatie, zal Surfing Girls de kosten van de retourzending en de kosten voor het nogmaals verzenden van het pakket doorberekenen aan de klant.
– Surfing Girls is niet verantwoordelijk voor het onjuist doorgeven van de adresgegevens.
– Surfing Girls is niet verantwoordelijk voor vermissing als het pakket is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen, bijvoorbeeld bij bedrijven, instellingen, studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven e.d.
2. Bij de levering van het product wordt de factuur online toegankelijk gemaakt via je besteloverzicht op de FemShop website.
3. De kosten van bezorging worden op de factuur afzonderlijk vermeld en beschreven.
4. Surfing Girls levert in Nederland en alle EU landen.

Verzending 
Surfing Girls verstuurt haar artikelen discreet, in een neutrale verpakking per post. De kosten zijn afhankelijk van gewicht en formaat en zijn conform de tarieven van PostNL (de van toepassing zijnde verzendkosten worden online berekend en voor het definitief plaatsen van de bestelling getoond).

Afhalen 
Om de kosten laag te houden en zo scherpe prijzen te kunnen bieden, werkt Surfing Girls vanuit een woonhuis. Afhalen is derhalve niet mogelijk, aangezien dit te veel overlast voor de buurt zou veroorzaken.

Betalingsvoorwaarden

Surfing Girls blijft eigenaar van door haar verkochte product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 
Je kunt bij de FemShop kiezen uit drie betaalmethoden:

iDeal/creditcard
Betaling middels iDeal garandeert de snelste levertijd. Vanaf de FemShop website word je via een beveiligde SSL-verbinding naar de payment provider Sisow geleid. Sisow maakt verbinding met jouw bank. Hier geef je je bankrekeningnummer en wachtwoord door, zoals bij elke online betaling. Deze gegevens zijn dus bij Surfing Girls niet bekend!
Nadat Sisow de betaling akkoord heeft bevonden, meldt zij dit terug aan Surfing Girls, waarna de bestelling direct in behandeling wordt genomen. De levertijd die je bij het plaatsen van de order te zien hebt gekregen, is nu van toepassing.

Overmaken 
Vind je het niet fijn om met de online te betalen, dan kun je er ook voor kiezen om het geld zelf over te maken. De levertijd gaat pas in vanaf het moment dat Surfing Girls jouw betaling heeft ontvangen.
Je kunt het totaalbedrag van je bestelling overmaken naar: bankrekening 734.26.97 t.n.v. Surfing Girls te Zeist. Voor betalingen vanuit het buitenland is een IBAN nummer nodig, dit is: NL07 INGB 0007 3426 97 (BIC-code INGBNL2A). De betaalgegevens verschijnen eveneens in de email die je ter bevestiging van de geplaatste bestelling ontvangt.

Overige bepalingen

Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van Surfing Girls is beperkt tot het (her)leveren van de betreffende producten danwel restitutie van de koopsom.
2. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Surfing Girls of haar ondergeschikten.

Geschillen 
De rechter in de woonplaats van Surfing Girls is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Surfing Girls bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Toepasselijk Recht 
Op elke overeenkomst tussen Surfing Girls en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Contactinformatie

Je kunt de Surfing Girls bereiken via:
Post: Ds. Nahuyslaan 15 – 3705 JG Zeist
Telefoon: +31 (0)30 8780594
Email: info@femshop.nl

Pin It on Pinterest

Share This